Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

 
1. ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบบรลุผล 
 
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนดข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แผนงงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
 
3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 
 
4. เป็นศูนย์รวม (Focal  point) สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 
 
5. อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
 
6. ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่จังหวัดมอบหมาย
 
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ   
 
8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย 
 
9. ประสานและบูรณาการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 
10. ประสาน ขับเคลื่อนและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวในการดูแล คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
151
TOP