Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

การบรรยายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” “หมอชนะ”

pll_content_description

TOP