Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ ศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในพื้นที่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

pll_content_description

TOP