Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_content_description

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน  ไตรมาส 2 ปี 2558

(เมษายน – มิถุนายน 2558)   มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
 
สภาพเศรษฐกิจ 
     สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดไตรมาส 1 ปี 2558 พบว่า อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) สาขาอุตสาหกรรม (ร้อยละ68.84ของGPP)  2) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (ร้อยละ 7.73 ของGPP) 3) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ (ร้อยละ 6.65 ของGPP) ซึ่งพบเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทราจะขยายตัวร้อยละ 5.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.4 – 7.2) ฟื้นตัวจากปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 3.3 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากด้านอุปสงค์ที่คาดว่าจะขยายตัวจากการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ
 
ดัชนีราคาผู้บริโภค
     ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ 106.64 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 106.53 สูงขึ้นร้อยละ 0.10 ถ้าเทียบเดือนมิถุนายน2557 ลดลงร้อยละ 1.07 เทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.81
     ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนมิถุนายน 2558
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทรา เท่ากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ 108.0 สำหรับเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 108.3
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับ
     เดือน พฤษภาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.3
     เดือน มิถุนายน 2557 ลดลงร้อยละ 1.9
     เทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 1.7
 
การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
     จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน) ทั้งสิ้น 87 ราย แบ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 68 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 29 ราย อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.) การขายส่ง การขายปลีก ฯ จำนวน 31 ราย 2.) การก่อสร้าง จำนวน 25 ราย 3.) การผลิต จำนวน 17 ราย
 
การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
     สำหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีการจดทะเบียนรวม 7 แห่ง ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 1 แห่ง เงินลงทุน 505,000,000 บาท 2) อุตสาหกรรมขนส่ง จำนวน 1 แห่ง จำนวน 289,900,000 บาท 3) อุตสาหกรรมอโลหะ จำนวน 2 แห่ง เงินลงทุน 42,000,000 บาท
 
สถานการณ์ด้านแรงงาน    
 ประชากรและกำลังแรงงาน 
       จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 632,973 คน เป็นชาย จำนวน 309,056 คน  หญิง จำนวน 323,917 คน ผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด จำนวน 433,694 คน ผู้มีงานทำ จำนวน 426,949 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.44 ผู้ว่างงานจำนวน 5,722 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ส่วนผู้รอฤดูกาล จำนวน 1,023 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 
 
การว่างงาน
      สำหรับผู้ว่างงานมีจำนวนทั้งสิ้น 5,722 คน เป็นเพศชาย 3,114 คน เป็นเพศหญิง 2,608 คน พบว่ามีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.32
 
 การมีงานทำ 
      อุตสาหกรรมหรือประเภทกิจกรรมของผู้มีงานทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อันดับแรก ได้แก่ 1)การผลิต จำนวน 126,571 คน (ร้อยละ 29.65) 2) การเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง จำนวน 108,433 คน (ร้อยละ 25.39) 3) การขนส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน จำนวน 55,776 คน (ร้อยละ 13.06) 4) โรงแรมและภัตตาคาร จำนวน 35,951 คน (ร้อยละ 8.42) และ 5) การก่อสร้าง จำนวน 19,043 คน (ร้อยละ 4.46)
 
 แรงงานนอกระบบ
      สำหรับแรงงานนอกระบบ พบว่าในปัจจุบันผู้มีงานทำอยู่ในแรงงานนอกระบบ มีจำนวน 202,282 คน คิดเป็นร้อยละ 47.38 ของผู้มีงานทำเมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร ได้แก่เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ จำนวน 103,004 คนร้อยละ 24.13 ส่วนอุตสาหกรรมที่จำนวนแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ จำนวน 42,815 คน (ร้อยละ 10.03) 2)โรงแรม และภัตตาคาร จำนวน 19,887 คน (ร้อยละ 4.66) 3)กิจกรรมบริการอื่นๆ จำนวน 10,827 คน (ร้อยละ 2.54) 4) การผลิต จำนวน 8,622 คน (ร้อยละ 2.02) 5) การก่อสร้าง จำนวน 6,102 คน (ร้อยละ1.43) 
 
 การบริการจัดหางานในประเทศ
      จังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2558) มีตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 858 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  มีจำนวน 2,096 คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงาน มี จำนวน 971 อัตรา 
 
 แรงงานต่างด้าว 
      จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน) มีจำนวนทั้งสิ้น 22,328 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว โดยเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 16,054 คน ร้อยละ 71.90 รองลงมาเป็นสัญชาติพม่า จำนวน 4,011 คน ร้อยละ 17.96 และสัญชาติลาว จำนวน 2,263 คน ร้อยละ 10.14 
 
 แรงงานไทยในต่างประเทศ
      แรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 79 คน และหากพิจารณาวิธีการเดินทางพบว่าอันดับสูงสุดเป็นประเภท Re-Entry จำนวน 43 คน ร้อยละ 54.43 รองลงมาเป็นนายจ้างพาไปฝึกงาน จำนวน 32 คน ร้อยละ 40.51
 
 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  
      สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558 พบว่ามีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  ทั้งสิ้น 550 คน พิจาณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มธุรกิจและบริการ มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสูงสุดคือ จำนวน 506 คน ร้อยละ 92 มีผู้ผ่านการฝึกยกระดับ จำนวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมา ช่างอุตสาหการ จำนวน 44 คน ร้อยละ 8 มีผู้ผ่านการฝึกยกระดับ จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 8
ส่วนการฝึกเตรียมเข้าทำงานในจังหวัดฉะชิงเทรา พบว่าในไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน)  มีการฝึกเตรียมเข้าทำงานจำนวนทั้งสิ้น 10 คน พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการฝึกในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
      ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน) มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 13 คน พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ ช่างอุตสาหการ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 การคุ้มครองแรงงาน  
      สำหรับไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจแรงงานสถานประกอบการทั้งสิ้น 160 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครอง รวม 7,985 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจมากที่สุดคือสถานประกอบการ  ขนาด20 – 49 คน จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.38 รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 10 – 19 คน จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.88 และขนาดสถานประกอบการ 5 – 9 คน จำนวน 32 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 20 ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 154 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.25 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.75
      ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 87 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 2,704 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจมากที่สุดคือสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.38 รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 10 –19 คน จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.69 และขนาดสถานประกอบการ 50 – 99 คน จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.79 ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.55 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.45
 
      สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการแจ้งข้อเรียกร้อง จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,507 คน สามารถตกลงกันเองได้ จำนวน 1 แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 316 คน การเกิดข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,191 คน
 
 การประกันสังคม  
      จังหวัดฉะเชิงเทรามีการใช้บริการของกองทุนประกันสังคมประเภทประโยชน์ทดแทน ทั้งสิ้น 80,457 คน พิจารณาตามประเภทของสิทธิประโยชน์ ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน สำหรับประเภทประโยชน์ทดแทนต่างๆที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 63,572 ราย รองลงมาได้แก่ เจ็บป่วย 7,348 ราย และกรณีว่างงาน 5,527 ราย สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง 
 
 การประสบภัยอันตราย
      การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงาน มีทั้งสิ้น 723 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอัตราหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการขนาดกลาง 201 – 500 คน โดยมีลูกจ้าง จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 25.73 รองลงมา ขนาด 101 – 200 คน จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98 และขนาด 100 คนขึ้นไป จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 
 
 การเลิกจ้าง
      สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรารายงาน การเลิกจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2558 มีสถานประกอบการ ที่เลิกกิจการทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง เป็นสถานประกอบการ ขนาด 1 – 4 คน จำนวน 3 แห่ง มีผู้ประกันตน จำนวน 5 คน รองลงมาเป็นขนาด 10 – 19 คน จำนวน 1 แห่ง มีผู้ประกันตน จำนวน 10 คน และ ขนาด 50 – 99 คน จำนวน 82 คน
 
อัตราค่าจ้าง
      สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2556 มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเดิมวันละ 269 บาท เป็นวันละ 300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 31 บาท เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
TOP