Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฏาคม – กันยายน)

pll_content_description

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน  ไตรมาส 3 ปี 2558

(กรกฎาคม – กันยายน 2558)   มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
สภาพเศรษฐกิจ 
     สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดไตรมาส 3 ปี 2558 พบว่า อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) สาขาอุตสาหกรรม (ร้อยละ68.84ของGPP)  2) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (ร้อยละ 7.73 ของGPP) 3) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ (ร้อยละ 6.65 ของGPP) ซึ่งพบเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทราจะขยายตัวร้อยละ 5.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.4 – 7.2) ฟื้นตัวจากปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 3.3 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากด้านอุปสงค์ที่คาดว่าจะขยายตัวจากการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ
 
ดัชนีราคาผู้บริโภค
     ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนกันยายน 2558 เท่ากับ 106.28 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 เท่ากับ 106.33 สูงขึ้นร้อยละ 0.05 ถ้าเทียบเดือนกันยายน 2557 ลดลงร้อยละ 1.07 เทียบเฉลี่ย 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.90
          ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนกันยายน 2558
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทรา เท่ากับ 100 และเดือนกันยายน 2558 เท่ากับ 107.5สำหรับเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 107.4
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนกันยายน 2558 เมื่อเทียบกับ
    เดือน สิงหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.1
    เดือน กันยายน 2557 ลดลงร้อยละ 1.7
    เทียบเฉลี่ย 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 1.8
 
การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
     จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน)  ทั้งสิ้น 118 ราย แบ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 84 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 34 ราย อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.) การขายส่ง การขายปลีก ฯ จำนวน 31 ราย 2.) การก่อสร้าง จำนวน 31 ราย 3.) การผลิต จำนวน 13 ราย 
 
การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
     สำหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีการจดทะเบียนรวม 14 แห่ง ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมขนส่ง จำนวน 1 แห่ง เงินลงทุน 368,798,000 บาท 2) อุตสาหกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง จำนวน 290,100,000 บาท 3) อุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 2 แห่ง เงินลงทุน 193,200,000 บาท
 
สถานการณ์ด้านแรงงาน    
 ประชากรและกำลังแรงงาน 
       จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 635,709 คน เป็นชาย จำนวน 310,349 คน หญิง จำนวน 325,360 คน ผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด จำนวน 428,307 คน ผู้มีงานทำ จำนวน 421,060 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.31 ผู้ว่างงานจำนวน 6,902 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 ส่วนผู้รอฤดูกาล จำนวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 
 
การว่างงาน
      สำหรับผู้ว่างงานมีจำนวนทั้งสิ้น 6,902 คน เป็นเพศชาย 5,468 คน เป็นเพศหญิง 1,434 คน พบว่ามีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.61
 
 การมีงานทำ 
       อุตสาหกรรมหรือประเภทกิจกรรมของผู้มีงานทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การผลิต จำนวน 131,089 คน (ร้อยละ 30.61) 2) การเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง จำนวน 95,396 คน (ร้อยละ 22.27) 3) การขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน จำนวน 60,173 คน (ร้อยละ 14.05) 4) โรงแรมและอาหาร จำนวน 31,188 คน (ร้อยละ 7.28) และ 5) การก่อสร้าง จำนวน 26,668 คน (ร้อยละ 6.23)
 
 แรงงานนอกระบบ
       สำหรับแรงงานนอกระบบ พบว่าในปัจจุบันผู้มีงานทำอยู่ในแรงงานนอกระบบ มีจำนวน 202,282 คน คิดเป็นร้อยละ 47.38 ของผู้มีงานทำ เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ จำนวน 103,004 คนร้อยละ 24.13 ส่วนอุตสาหกรรมที่จำนวนแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ จำนวน 42,815 คน (ร้อยละ 10.03) 2)โรงแรม และภัตตาคาร จำนวน 19,887 คน (ร้อยละ 4.66) 3)กิจกรรมบริการอื่นๆ จำนวน 10,827 คน (ร้อยละ 2.54) 4) การผลิต จำนวน 8,622 คน (ร้อยละ 2.02) 5) การก่อสร้าง จำนวน 6,102 คน (ร้อยละ1.43)
 
 การบริการจัดหางานในประเทศ
       จังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม – กันยายน 2558) มีตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 532 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  มีจำนวน 2,020 คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงาน มี จำนวน 1,027 อัตรา 
 
 แรงงานต่างด้าว 
      จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน) มีจำนวนทั้งสิ้น 24,645 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว โดยเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 17,686 คน ร้อยละ 71.76 รองลงมาเป็นสัญชาติพม่า จำนวน 4,510 คน ร้อยละ 18.30 และสัญชาติลาว จำนวน 2,449 คน ร้อยละ 9.94 
 
 แรงงานไทยในต่างประเทศ
       แรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 พบว่า  มีจำนวนทั้งสิ้น 86 คน และหากพิจารณาวิธีการเดินทางพบว่าอันดับสูงสุดเป็นนายจ้างพาไปฝึกงาน จำนวน 33 คน ร้อยละ 38.37 รองลงมาเป็นประเภท Re – Entry จำนวน 28 คน ร้อยละ 32.56 นายจ้างพาไปทำงาน จำนวน 23 คน ร้อยละ 26.74 และเดินทางด้วยตนเอง จำนวน 2 คน ร้อยละ 2.33
 
 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
       สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558 พบว่ามีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ทั้งสิ้น 8 คน พิจาณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มธุรกิจและบริการ จำนวน 62 คน ร้อยละ 71.26 มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 62 คน ร้อยละ 80.52 และช่างอุตสาหการ จำนวน 25 คน ร้อยละ 28.74 26 มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 15 คน ร้อยละ 19.48
      ส่วนการฝึกเตรียมเข้าทำงานในจังหวัดฉะชิงเทรา พบว่าในไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน)  มีการฝึกเตรียมเข้าทำงานจำนวนทั้งสิ้น 8 คน พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการฝึกในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
       ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน) มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 235 คน พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ ช่างเครื่องกล จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 มีผู้ผ่านการฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ62.4รองลงมาเป็นช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีผู้ผ่านการฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 และช่างอุตสาหการ จำนวน 31 คน ร้อยละ 13.19  มีผู้ผ่านการฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 5 คน ร้อยละ 4
 
 การคุ้มครองแรงงาน  
       สำหรับไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจแรงงานสถานประกอบการทั้งสิ้น 97 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครอง รวม 10,560 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจมากที่สุดคือสถานประกอบการ  ขนาด1 – 4 คน จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.87 รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 5 – 9 คน จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.65 และขนาดสถานประกอบการ 50 – 99 คน จำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.46  ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
      ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 39 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 774 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจมากที่สุดคือสถานประกอบการขนาด 10 – 19 คน จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.90 และขนาดสถานประกอบการ 5 – 9 คน จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.82 ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการแจ้งข้อเรียกร้อง จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้าง  ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 320 คน สามารถตกลงกันเองได้ จำนวน 1 แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 175 คน การเกิดข้อเรียกร้องยังไม่ยุติ จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 145 คน
 
 การประกันสังคม  
       จังหวัดฉะเชิงเทรามีการใช้บริการของกองทุนประกันสังคมประเภทประโยชน์ทดแทน ทั้งสิ้น 91,393 คน พิจารณาตามประเภทของสิทธิประโยชน์ ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน สำหรับประเภทประโยชน์ทดแทนต่างๆที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด 3 ลำดับแรก  ได้แก่ สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 74,415 ราย รองลงมาได้แก่ เจ็บป่วย 7,350 ราย และกรณีว่างงาน 5,398 ราย สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง 
 
 การประสบภัยอันตราย
       การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงาน มีทั้งสิ้น 814 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอัตราหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการขนาดกลาง 201 – 500 คน โดยมีลูกจ้าง จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43 รองลงมา ขนาด 1,000 คนขึ้นไป จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 และขนาด 101 – 200 คนจำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 
 
 การเลิกจ้าง
      สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรารายงาน การเลิกจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2558 มีสถานประกอบการ  ที่เลิกกิจการทั้งสิ้น จำนวน 2 แห่ง เป็นสถานประกอบการ ขนาด 1 – 4 คน จำนวน 2 แห่ง มีลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้าง จำนวน 2 คน
 
อัตราค่าจ้าง
      สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2556 มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเดิม วันละ 269 บาท เป็นวันละ 300 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 31 บาท เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
TOP