Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา รายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)

pll_content_description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน  รายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา

       เศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-2.9) – (-1.9) ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์เดิม ณ เดือนกันยายน 2563 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -5.7)หดตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน จากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ด้านอุปสงค์ จากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ

  เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ภายในจังหวัดที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ (-1.9) – (-0.9) ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์เดิม ณ เดือนกันยายน 2563 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -5.5) หดตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ตามภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -2.9 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำภาคการเกษตรไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้ช้าลง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องลดพื้นที่เพาะปลูกและมีบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ อีกทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ -1.0 ตามจำนวนโรงงานที่ลดลง เนื่องจากการผลิตลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ปัจจัยหลักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก รวมถึงผลกระทบจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และภาคบริการ หดตัวร้อยละ -1.9 จากจำนวนนักท่องเที่ยว การค้าส่ง ค้าปลีก การขนส่ง การศึกษา และภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟ) ที่ลดลงเนื่องจากประชาชนยังคงมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ภายในจังหวัดที่คาดว่ามีการหดตัวร้อยละ -5.0 (โดยมี          ช่วงคาดการณ์ร้อยละ (-5.5) – (-4.5) ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์เดิม ณ เดือนกันยายน 2563 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ-7.3) หดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหดตัวร้อยละ -0.5 จากการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -8.5 เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -1.5 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน ทำให้ผู้ประกอบการระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนใหม่ออกไปและการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -6.5 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนลดลงเป็นสำคัญ

           ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 102.34 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 102.41 สูงขึ้น ร้อยละ 0.15 ถ้าเทียบเดือนธันวาคม 2562 ลดลง ร้อยละ 0.27 เทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ลดลง ร้อยละ 0.85

  การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 511 ราย ทุนจดทะเบียน 4,509.05 ล้านบาท อุตสาหกรรมมีการจดทะเบียนบุคคลตั้งใหม่มากที่สุด 3 อันดับ คือ การขายส่ง ขายปลีกฯ จำนวน 175 แห่ง (ร้อยละ 34.25) มีเงินลงทุน 315.80 ล้านบาท รองลงมาเป็นการผลิต จำนวน 89 แห่ง (ร้อยละ 17.42) มีเงินลงทุน 2,491.03 ล้านบาท และการก่อสร้าง จำนวน 78 แห่ง (ร้อยละ 15.26) มีเงินลงทุน 127.20 ล้านบาท

  สำหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตมีการจดทะเบียนโรงงาน จำนวน 99 โรงงาน มีเงินทุนจดทะเบียน จำนวน 12,509.51 ล้านบาท พนักงาน จำนวน 3,921 คน

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2561 เท่ากับ 386,602 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ และเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกรองจากจังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรีตามลำดับ  โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิต/อุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ารวม 273,648 ล้านบาท (ร้อยละ 70.78) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2561  เฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 469,539 บาท

สถานการณ์ด้านแรงงาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฏาคม – กันยายน มีผู้อยู่ในวัยทำงาน 688,899 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 449,564 คน  ผู้มีงานทำ 441,781 คน ผู้ว่างงาน 7,783 คน

การมีงานทำ  ผู้มีงานทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 441,781 คน คิดเป็นร้อยละ 98.27 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ทำงานในภาคเกษตร จำนวน 115,996 คน (ร้อยละ26.26) ทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 325,785 คน  (ร้อยละ 73.74) โดยทำงานในสาขาการผลิตมากที่สุด จำนวน 145,435 คน (ร้อยละ 32.92) รองลงมาคือการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 60,139 คน (ร้อยละ13.61) และผู้มีงานทำส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 113,305 คน (ร้อยละ 25.65) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 104,358 คน (ร้อยละ 23.62)

                              การว่างงาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ว่างงาน จำนวน 7,783 คน (ร้อยละ 1.73) แยกเป็นชาย จำนวน 3,488 คน หญิง จำนวน 4,295 คน

            แรงงานนอกระบบ ปี2563 พบว่าผู้มีงานทำอยู่ในแรงงานนอกระบบ จำนวน 185,367 คน (ร้อยละ 41.96 ของผู้มีงานทำ) เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าเป็นแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว์และ         ป่าไม้ จำนวน 96,588 คน (ร้อยละ 52.11) นอกภาคการเกษตร จำนวน 88,779 คน (ร้อยละ 47.89) ส่วนอุตสาหกรรมที่จำนวนแรงงานนอกระบบนอกภาคการเกษตรสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ จำนวน 34,900 คน (ร้อยละ 18.83) สำหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน 62,835 คน (ร้อยละ 33.90)

            การบริการจัดหางานในประเทศ  ในช่วงรายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 31,883 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 3,696 คน การบรรจุงาน 4,429 คน อัตราการบรรจุงาน ต่อตำแหน่งงานว่าง คิดเป็นร้อยละ 13.89 ส่วนตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ มัธยมศึกษา มีความต้องการ 14,331 อัตรา (ร้อยละ 44.95) รองลงมาเป็นระดับปวช./ปวส.อนุปริญญา  8,531 อัตรา (ร้อยละ 26.76) และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า 6,025 อัตรา (ร้อยละ 18.90) ตามลำดับ สำหรับอาชีพที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน 20,969 คน (ร้อยละ 65.77) และอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต 18,509 อัตรา (ร้อยละ 58.05)

          การทำงานของคนต่างด้าว จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 48,027 คน
จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

  1. คนต่างด้าวมาตรา 59 คนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราว ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 1,456 คน
  2. คนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต้นทาง จำนวน 18,932 คน
  3. 3. คนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตาม MOU มติครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (OSS)ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Perrmit) จำนวน 20,799 คน
  4. คนต่างด้าวมาตรา 61 คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 คน
  5. คนต่างด้าวมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ จำนวน 1,232 คน
  6. คนต่างด้าวมาตรา 63/1 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จำนวน 495 คน
  7. 7. คนต่างด้าวมาตรา 63/2 คนต่างด้าวขออนุญาตทำงานตามมติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 จำนวน 5,112 คน

         แรงงานไทยในต่างประเทศ ในช่วงรายปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้แจ้งความประสงค์
ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 55 คน เป็นผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 18 คน (ร้อยละ 32.73)          ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน (ร้อยละ 23.64) และระดับปวช.ปวส.ปวท.อนุปริญญา จำนวน 12 คน (ร้อยละ 21.82) ส่วนวิธีการเดินทาง พบว่าไปโดยวิธี  Re – Entry จำนวน 58 คน รองลงมาเป็นเดินทางด้วยตนเอง จำนวนละ 3 คน และนายจ้างพาไปฝึกงาน นายจ้างพาไปทำงาน ประเภทละ 1 คน โดยส่วนใหญ่ไปทำงานในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 43 คน

         การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 2,572 คน โดยกลุ่มอาชีพ                   ที่ฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1,055 คน มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 1,024 คน รองลงมาธุรกิจ และบริการ จำนวน 973 คน มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 969 คน และช่างเครื่องกล จำนวน 371 คน มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 355 คน ในส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 217 คน โดยเป็นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 217 คน  มีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 182 คน

           การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 374 แห่ง มีลูกจ้างผ่านการตรวจ จำนวน 17,175 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาด 20 – 49 คน จำนวน  144 แห่ง (ร้อยละ 38.50) โดยสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 71.93 (269 แห่ง) และปฏิบัติไม่ถูกต้อง ร้อยละ 28.07 (105 แห่ง)

การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 318 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 30,272 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจมากที่สุด คือสถานประกอบการขนาด 100 – 299 คน จำนวน 83 แห่ง (ร้อยละ 26.10) รองลงมาเป็นสถานประกอบการ ขนาด 20 – 49,50 – 99 คน จำนวน 68 แห่ง (ร้อยละ 21.38) และขนาด 10 – 19 คน จำนวน 47 แห่ง  (ร้อยละ 14.78) โดยสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 74.84 (238 แห่ง) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ร้อยละ 25.16 (80 แห่ง)

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน จังหวัดฉะเชิงเทรามีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 2,339 คน โดยประเภทของความร้ายแรงพบส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 1 วัน จำนวน 1,601 คน (ร้อยละ 68.45) รองลงมาเป็นหยุดงานเกิน 1 วัน จำนวน 708 คน (ร้อยละ 30.27) สูญเสียอวัยวะ จำนวน 25 คน (ร้อยละ 1.07) และตาย จำนวน 5 คน (ร้อยละ 0.21)

การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการแจ้งข้อเรียกร้อง จำนวน 33 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 26,101 คน โดยเป็นการยุติโดยไม่เกิดข้อพิพาทแรงงานสามารถตกลงกันเองได้ จำนวน 28 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24,727 คน และข้อเรียกร้องยังไม่ยุติ จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,374 คน มีการเกิดข้อขัดแย้งแต่สามารถตกลงกันเองได้ จำนวน 8 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4,337 คน

           การประกันสังคม  พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
จำนวน 5,459 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 230,567 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

           กองทุนประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรามีการใช้บริการของกองทุนประกันสังคมประเภทประโยชน์ทดแทน ทั้งสิ้น 498,662 คน พิจารณาตามประเภทของสิทธิประโยชน์ ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน สำหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 311,714 ราย รองลงมาได้แก่ ว่างงาน 74,069 ราย และเจ็บป่วย 67,275 ราย

           อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรามีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 330 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

…………………………………..

 

TOP