Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม)

pll_content_description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สภาพเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจ

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน  ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

   เศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา ในไตรมาส 1 ปี 2562

       ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทราในไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขยายตัว โดยอุปสงค์ขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้านอุปทานขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสหกรรม ขณะที่ภาคบริการหดตัว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การจ้างงานลดลง

      ด้านอุปทาน (การผลิต) ภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และพลิกกลับมาขยายตัวจากที่หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมจำนวนโรงงานในจังหวัด และทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ-10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและหดตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง

       ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีการขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -5.3 เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อนและปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน จากรายจ่ายลงทุนที่ลดลงร้อยละ 22.3 ขณะที่รายประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4

          ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทรา เท่ากับ 100 และเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 101.9 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 101.4 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนมีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้น ร้อยละ 0.8

         การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีจำนวน 169 ราย ทุนจดทะเบียน 589.47 ล้านบาท อุตสาหกรรม         มีการจดทะเบียนบุคคลตั้งใหม่มากที่สุด 3 อันดับ คือ การขายส่ง ขายปลีกฯ จำนวน 56 แห่ง (ร้อยละ 33.14) มีเงินลงทุน 101.90 ล้านบาท รองลงมาเป็นการผลิต จำนวน 29 แห่ง (ร้อยละ 17.16) มีเงินลงทุน 270.71 ล้านบาท และการก่อสร้าง จำนวน 27 แห่ง (ร้อยละ 15.98) มีเงินลงทุน 36.50 ล้านบาท

      สำหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม) พบว่า มีการจดทะเบียนโรงงาน จำนวน 20 โรงงาน มีเงินทุนจดทะเบียน จำนวน 713.12 ล้านบาท ในการจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น จำนวน 391 คน ในส่วนโรงงานที่ปิดกิจการไตรมาสนี้มีจำนวน 6 ราย

สถานการณ์ด้านแรงงาน

  ในไตรมาส 1 ปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้อยู่ในวัยทำงาน 673,251 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 442,659 คน  ผู้มีงานทำ 441,377 คน ผู้ว่างงาน 1,282 คน

  การมีงานทำ  ผู้มีงานทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 441,377 คน (ร้อยละ 99.71) ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ทำงานในภาคเกษตร จำนวน 87,610 คน (ร้อยละ19.85) ทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 353,767 คน             (ร้อยละ80.15) โดยทำงานในสาขาการผลิต จำนวน 155,035 คน (ร้อยละ35.13) รองลงมาคือการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 57,146 คน (ร้อยละ 12.95) และผู้มีงานทำส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 101,493 คน (ร้อยละ22.99) รองลงมาคือระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 99,242 คน (ร้อยละ 22.48)

   การว่างงาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ว่างงาน จำนวน 1,282 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 แยกเป็นชาย จำนวน 1,282 คน หญิง จำนวน 0 คน

   แรงงานนอกระบบ  สำหรับแรงงานนอกระบบ พบว่าในปัจจุบันผู้มีงานทำอยู่ในแรงงานนอกระบบ  มีจำนวน 189,411 คน คิดเป็นร้อยละ 42.91 ของผู้มีงานทำ เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ จำนวน 87,059 คน (ร้อยละ 45.96)  ส่วนอุตสาหกรรมที่จำนวนแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ จำนวน 40,189 คน (ร้อยละ 21.22) และแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 53,612 คน (ร้อยละ 28.30)

   การบริการจัดหางานในประเทศ  ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม) นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 1,640 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 1,161 คน การบรรจุจำนวน 773 คน และการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงาน ต่อตำแหน่งงานว่าง ร้อยละ 47.13 ส่วนตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ปวช./ปวส.อนุปริญญา มีความต้องการ 745 อัตรา (ร้อยละ 45.43) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา 586 อัตรา (ร้อยละ 35.73) และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า 173 อัตรา (ร้อยละ 10.55) ตามลำดับ สำหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน 673 คน (ร้อยละ 87.06) และอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต 1,237 อัตรา (ร้อยละ 75.43)

   ความต้องการแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2561 การสำรวจข้อมูลของสถานประกอบการรวม จำนวน 3,202 แห่ง แยกตามขนาดกำลังคนได้ ดังนี้                            

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง  1 – 10    คน      จำนวน 1,946 แห่ง (ร้อยละ 60.77)

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง  11 – 50  คน       จำนวน  763  แห่ง (ร้อยละ 23.83)

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง  51 – 200 คน       จำนวน  292 แห่ง  (ร้อยละ 9.12)

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป จำนวน  201 แห่ง  (ร้อยละ 6.28)

           สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงาน รวมจำนวน 474 แห่ง (ร้อยละ 14.80) โดยมีความต้องการแรงงาน รวม 6,073 คน จำแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ งานการผลิตจำนวน 3,463 คน (ร้อยละ 57.02) รองลงมาคือ งานขนส่งจำนวน 505 คน (ร้อยละ 8.31) และงานบำรุงรักษา จำนวน 284 คน (ร้อยละ 4.67) จำแนกตามวุฒิการศึกษาที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2,575 คน (ร้อยละ 42) รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 1,373 คน (ร้อยละ 22) ปริญญาตรี จำนวน 924 คน (ร้อยละ 15) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 707 คน (ร้อยละ 12) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 479 คน (ร้อยละ 8) และปริญญาโทหรือสูงกว่า จำนวน 15 คน (ร้อยละ 1) ตามลำดับ

          การทำงานของคนต่างด้าว จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานรวม จำนวน 52,191 คน
จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

          1.คนต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จำนวน 0 คน

           2.คนต่างด้าวมาตรา 59 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 1,309 คน
          3.คนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต้นทาง จำนวน 18,414 คน

          4.คนต่างด้าวมาตรา 61 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวกฎหมายว่าด้วยคน เข้าเมือง ในลักษณะจำเป็นเร่งด่วนจำนวน 110 คน

          5.คนต่างด้าวมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ จำนวน 1,195 คน

          6.คนต่างด้าวมาตรา 63/1 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จำนวน 398 คน

  1. คนต่างด้าวมาตรา 63/2 กรณีที่รัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้นให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดไม่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าคนเข้าเมือง จำนวน 4,512 คน   

          8.คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติครม.3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวนทั้งสิ้น 26,253 คน จำแนกเป็นเมียนมา จำนวน 9,195  คน ลาว 1,777 คน กัมพูชา จำนวน 15,281 คน

           แรงงานไทยในต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้แจ้งความประสงค์
ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 4 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปวช.ปวส.ปวท.อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนวิธีการเดินทางพบว่าประเภท Re – Entry จำนวน 32 คน (ร้อยละ 64) รองลงมาเป็นนายจ้างพาไปทำงาน จำนวน 17 คน (ร้อยละ 34) ส่วนภูมิภาคที่แรงงานไทยไปทำงานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 34 คน (ร้อยละ 69.39) ของแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศทั้งหมด

     การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 777 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ ช่างเครื่องกล จำนวน 253 คน (ร้อยละ 32.56) มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 245 คน (ร้อยละ 32.11) รองลงมาเป็นช่างอุตสาหการ จำนวน 200 คน (ร้อยละ 25.74) มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 199 คน (ร้อยละ 26.08) และธุรกิจและการบริการ จำนวน 170 คน (ร้อยละ 21.88) มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 168 คน (ร้อยละ 22.02)        

            ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 72 คน พบว่าเป็นการทดสอบในกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ทั้ง 72 คน (ร้อยละ 100) มีผู้ผ่านการฝึกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 64 คน

           การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 104 แห่ง มีลูกจ้างผ่านการตรวจ จำนวน 5,654 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาด 20 – 49 คน จำนวน 31 แห่ง (ร้อยละ 29.81) โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 70.19 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 80 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 10,045 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจมากที่สุดคือสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จำนวน 25 แห่ง (ร้อยละ 31.25) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 50 – 99 คน จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 16.25) และขนาดสถานประกอบการ  300 – 49 คน จำนวน 12 แห่ง (ร้อยละ 15)

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน จังหวัดฉะเชิงเทรามีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 520 คน โดยประเภทของความร้ายแรงพบส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 315 คน (ร้อยละ60.58) รองลงมาเป็นหยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 202 คน (ร้อยละ 38.85) และตาย จำนวน 3 คน (ร้อย0.58)

การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการแจ้งข้อเรียกร้อง จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 996 คน การยุติข้อเรียกร้องสามารถตกลงกันเอง จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 244 คน ข้อเรียกร้องยังไม่ยุติ จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 752 คน

การเลิกจ้างแรงงาน  สถานประกอบกิจการในจังหวัดฉะเชิงเทรา การเลิกจ้างไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม) มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง เป็นสถานประกอบการ ขนาด1 – 4 คน จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 5 คน โดยประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด คือประเภทการผลิตและกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 40) ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 40)

          การประกันสังคม  พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
จำนวน 5,292 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 236,389 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

          กองทุนประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทราการใช้บริการของกองทุนประกันสังคมประเภทประโยชน์ทดแทน ทั้งสิ้น 128,501 คน พิจารณาตามประเภทของสิทธิประโยชน์ ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน สำหรับประเภทประโยชน์ทดแทนต่างๆที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด3 ลำดับแรก ได้แก่ สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 91,486 ราย รองลงมาได้แก่ กรณีเจ็บป่วย 14,086 ราย และว่างงาน 11,646 ราย

…………………………………..

 

 

TOP