Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_content_description

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน  ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจ

 

   เศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสัญญาณการหดตัว โดยด้านอุปสงค์หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ด้านอุปทานหดตัวจากภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของจังหวัด อัตราเงินฟ้อทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้น

  ด้านอุปทาน (การผลิต) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและชะลอตัวจากเดือนก่อน จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมลดลงเป็นสำคัญ และผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -20.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากปริมาณผลผลิตสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ลดลง เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีการหดตัวลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อน จากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่ง ขายปลีกฯลดลง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และพลิกกลับมาเป็นบวกจากเดือนก่อน จากพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง รวมถึงรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -14.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัวลงจากเดือนก่อนจากรายจ่ายประจำลดลง

          ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนมิถุนายน 2562 เท่ากับ 102.94 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 103.31 ลดลง ร้อยละ 0.36 ถ้าเทียบเดือนมิถุนายน 2561 สูงขึ้น ร้อยละ 0.87 เทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 2562 กับระยะเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.92

การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีจำนวน 127 ราย ทุนจดทะเบียน 207 ล้านบาท อุตสาหกรรม มีการจดทะเบียนบุคคลตั้งใหม่มากที่สุด 3 อันดับ คือ การขายส่ง ขายปลีกฯ จำนวน 51 แห่ง (ร้อยละ 40.16)  มีเงินลงทุน 65.60 ล้านบาท รองลงมาเป็นการก่อสร้าง จำนวน 21 แห่ง (ร้อยละ 16.54) มีเงินลงทุน 24 ล้านบาท และการผลิต จำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 15.75) มีเงินลงทุน 66 ล้านบาท

สำหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน) พบว่า มีการจดทะเบียนโรงงาน จำนวน 20 โรงงาน มีเงินทุนจดทะเบียน จำนวน 922.64 ล้านบาท ในการ         จดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น จำนวน 598 คน

สถานการณ์ด้านแรงงาน

 

      ในไตรมาส 2 ปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้อยู่ในวัยทำงาน 675,869 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 448,125 คน  ผู้มีงานทำ 445,464 คน ผู้ว่างงาน 2,191 คน

      การมีงานทำ  ผู้มีงานทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 445,464 คน (ร้อยละ 99.41) ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ทำงานในภาคเกษตร จำนวน 87,245 คน (ร้อยละ 19.59) ทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 358,219 คน             (ร้อยละ 80.41) โดยทำงานในสาขาการผลิต จำนวน 156,540 คน (ร้อยละ 35.14) รองลงมาคือการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 64,451 คน (ร้อยละ 14.47) และผู้มีงานทำส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 105,859 คน (ร้อยละ 23.76) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จำนวน 100,090 คน (ร้อยละ 22.47)

       การว่างงาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ว่างงาน จำนวน 2,191 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 แยกเป็นชาย จำนวน 1,318 คน หญิง จำนวน 873 คน

              แรงงานนอกระบบ  สำหรับแรงงานนอกระบบ พบว่าในปัจจุบันผู้มีงานทำอยู่ในแรงงานนอกระบบ          มีจำนวน 189,411 คน คิดเป็นร้อยละ 42.52 ของผู้มีงานทำ เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ จำนวน 87,059 คน (ร้อยละ 45.96)  ส่วนอุตสาหกรรมที่จำนวนแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ จำนวน 40,189 คน (ร้อยละ 21.22) และแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 53,612 คน (ร้อยละ 28.30)

            การบริการจัดหางานในประเทศ  ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน) นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 1,489 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 959 คน การบรรจุจำนวน 1,652 คน และการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงาน ต่อตำแหน่งงานว่าง ร้อยละ 110.95 ส่วนตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ปวช./ปวส.อนุปริญญา มีความต้องการ 637 อัตรา (ร้อยละ 42.78) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา 580 อัตรา (ร้อยละ 38.95) และระดับปริญญาตรี 139 อัตรา (ร้อยละ 9.34) ตามลำดับ สำหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน 1,238 คน (ร้อยละ 74.94) และอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต 1,011 อัตรา (ร้อยละ 67.90)

           ความต้องการแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2561 การสำรวจข้อมูลของสถานประกอบการรวม จำนวน 3,202 แห่ง แยกตามขนาดกำลังคนได้ ดังนี้                            

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง  1 – 10    คน      จำนวน 1,946 แห่ง (ร้อยละ 60.77)

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง  11 – 50  คน       จำนวน  763  แห่ง (ร้อยละ 23.83)

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง  51 – 200 คน       จำนวน  292 แห่ง  (ร้อยละ 9.12)

           – ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป จำนวน  201 แห่ง  (ร้อยละ 6.28)

           สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงาน รวมจำนวน 474 แห่ง (ร้อยละ 14.80) โดยมีความต้องการแรงงาน รวม 6,073 คน จำแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ งานการผลิตจำนวน 3,463 คน (ร้อยละ 57.02) รองลงมาคือ งานขนส่งจำนวน 505 คน (ร้อยละ 8.31) และงานบำรุงรักษา จำนวน 284 คน (ร้อยละ 4.67) จำแนกตามวุฒิการศึกษาที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2,575 คน (ร้อยละ 42) รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 1,373 คน (ร้อยละ 22) ปริญญาตรี จำนวน 924 คน (ร้อยละ 15) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 707 คน (ร้อยละ 12) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 479 คน (ร้อยละ 8) และปริญญาโทหรือสูงกว่า จำนวน 15 คน (ร้อยละ 1) ตามลำดับ

          การทำงานของคนต่างด้าว จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานรวม จำนวน 50,461 คน
จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

          1.คนต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จำนวน 0 คน

           2.คนต่างด้าวมาตรา 59 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 1,363 คน
          3.คนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต้นทาง จำนวน 17,354 คน

          4.คนต่างด้าวมาตรา 61 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวกฎหมายว่าด้วยคน เข้าเมือง ในลักษณะจำเป็นเร่งด่วนจำนวน 137 คน

          5.คนต่างด้าวมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ จำนวน 1,202 คน

          6.คนต่างด้าวมาตรา 63/1 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จำนวน 410 คน

  1. คนต่างด้าวมาตรา 63/2 กรณีที่รัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้นให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดไม่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าคนเข้าเมือง จำนวน 4,334 คน   

          8.คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติครม.3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวนทั้งสิ้น 25,661 คน จำแนกเป็นเมียนมา จำนวน 8,986 คน ลาว 1,758 คน กัมพูชา จำนวน 14,917 คน

           แรงงานไทยในต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้แจ้งความประสงค์
ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 12 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็น ปวช.ปวส ปวท. อนุปริญญา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และประถมศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนวิธีการเดินทางพบว่าประเภท Re – Entry จำนวน 59 คน (ร้อยละ 57.28) รองลงมาเป็นนายจ้างพาไปฝึกงาน จำนวน 33 คน (ร้อยละ 32.04) ส่วนภูมิภาคที่แรงงานไทยไปทำงานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 51 คน (ร้อยละ 72.86) ของแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศทั้งหมด

           การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 882 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ ช่างเครื่องกล จำนวน 349 คน (ร้อยละ 39.57) มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 349 คน (ร้อยละ 39.75) รองลงมาเป็นธุรกิจและบริการ จำนวน 327 คน (ร้อยละ 37.07) มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 327 คน (ร้อยละ 37.24) และช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 127 คน (ร้อยละ 14.39)     มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 123 คน (ร้อยละ 14.01)        

            ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน พบว่าเป็นการทดสอบในกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ทั้ง 15 คน (ร้อยละ 100) มีผู้ผ่านการฝึกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 15 คน

           การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 110 แห่ง มีลูกจ้างผ่านการตรวจ จำนวน 8,744 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาด 50 – 99 คน จำนวน 29 แห่ง (ร้อยละ 26.36) โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 94.55 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

         การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 38 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 3,885 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจมากที่สุดคือสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 52.63) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 50 – 99 และ 100 – 299 คน จำนวน 6 แห่ง (ร้อยละ 15.79) และขนาดสถานประกอบการ  300 – 49 คน จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 7.89) โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ86.84 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

         การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน จังหวัดฉะเชิงเทรามีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน 634 คน โดยประเภทของความร้ายแรงพบส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 453 คน (ร้อยละ71.45) รองลงมาเป็นหยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 177 คน (ร้อยละ 27.92) และตาย จำนวน 4 คน (ร้อย0.63)

       การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการแจ้งข้อเรียกร้อง จำนวน 10 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6,710 คน การยุติข้อเรียกร้องสามารถตกลงกันเอง จำนวน 9 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6,613 คน การเกิดข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 97 คน ซึ่งได้มีการยุติข้อพิพาทแรงงานด้วยการชี้ขาดโดยบังคับ (ครส.) จำนวน 1 แห่ง  ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 97 คน

        การเลิกจ้างแรงงาน  สถานประกอบกิจการในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง โดยประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด คือประเภทศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 40) ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 12 คน (ร้อยละ 92.31)

          การประกันสังคม  พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
จำนวน 5,277 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 238,493 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

          กองทุนประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทราการใช้บริการของกองทุนประกันสังคมประเภทประโยชน์ทดแทน ทั้งสิ้น 114,451 คน พิจารณาตามประเภทของสิทธิประโยชน์ ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน สำหรับประเภทประโยชน์ทดแทนต่างๆที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด  3 ลำดับแรก ได้แก่ สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 81,373 ราย รองลงมาได้แก่ กรณีเจ็บป่วย 12,700 ราย และชราภาพ 9,304 ราย

…………………………………..

 

 

TOP