Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

โครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดคุ้งกร่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

TOP