Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนท่านที่มารับบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการติดต่อรับบริการ ตาม QR code ที่ปรากฎนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน

pll_content_description

TOP