Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ITA ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

O1 ผังโครงสร้างบุคคลกร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

        – แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

O3 อำนาจหน้าที่ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

       – ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

       – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

O8 Q&A

       – สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-814-441 และ 038-814416

       – เว็บบอร์ด

       – Facebook สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

O9 Social Network

       – Facebook สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

        – คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

        – คู่มือการใช้งานระบบออนุญาตท างานคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

       – คู่มือการยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Namelist)

       – คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตท างาน (บต.48) ระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        – สถิติการให้บริการด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        – สถิติการออกให้บริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       – สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         – สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา” ปีงบประมาณ 2563

O17 E-Service

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

         – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         – แผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม

         – รายงานผลการดำเนินการประกอบตัวชี้วัด

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

TOP