Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลุกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี และ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

pll_content_description

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลุกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี และ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

 

 

 

TOP