Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6/2564

pll_content_description

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6/2564

                                                       

                                    

            วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 6/2564  ประจำเดือนมีนาคม 2564  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

TOP