Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา (คจพ.จ.)

pll_content_description

TOP