Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

pll_content_description

TOP