Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการกิจการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ(รถตู้)

19 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาเจาะจง

14 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายถือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ขนะราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยวิธีเฉาพเจาะจง

9 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (รถตู้)หมายเลขทะเบียน นข 5599 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะจง

31 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2565
TOP