Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

9 ตุลาคม 2562
TOP